Güniz Sokak No:22/3 06700 Kavaklıdere, Ankara, TÜRKİYE
Sipariş Hattı +90 (312) 467-1780

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ :

UBY Teknoloji ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra satıcı olarak anılacaktır.) Güniz Sokak No:22/3 Ankara Telefon: 0312 467 17 80 E-posta:info@halilhilmizade.com.tr

ALICI BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı : (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.) Adresi: Telefon: E-posta:

Bir tarafta SATICI, diğer tarafta ALICI aşağıdaki konularda tam bir mutabakata vararak, iş bu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

MADDE 2 – KONU

ALICI’nın, SATICI’ya ait www.halilhilmizade.com.tr alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması iş bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) yukarıda belirtildiği gibidir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

 1. ALICI, SATICI ‘ya ait www.halilhilmizade.com.tr alan adlı internet sitesinde satıcının isim unvan, açık adres, telefon ve e- mail bilgilerini, Madde 2’de yer alan sözleşme konusu ürünün veya ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil olmak üzere Türk Lirası satış fiyatı, teslim masrafları, fiyat dahil taahütlerin geçerlilik süresi, sözleşme konusu sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet edimini oluşturması halinde sözleşmenin asgari süresi, ödeme şekli, teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri, cayma hakkı, cayma hakkının şartları ve bu hakkın nasıl kullanılacağına, ve alıcının şikayet ve itirazları konusunda başvuruların Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi ve satın almaya ilişkin onayı verdiğini, ayrıca tüm bu bilgileri içeren ön bilgilendirme formunun satıcı tarafından yazılı olarak kendisine ulaştırıldığını ve bu şekilde de bilgi sahibi olduğunu gayrıkabilirücuu kabul ve beyan eder.
 2. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.
 3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 6. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
 7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
 8. İş bu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

Alıcı yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir. Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Satıcı veya sağlayıcının 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, cayma hakkı süresi üç aydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin, üç aylık süre içerisinde yerine getirilmesi halinde, yukarıda belirtilen yedi günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadenin imkansızlaşması alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa alıcının satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmetler, internet sitesi üzerinden satın alınan elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile alıcıya anında teslim edilen e-kitap ,mp3 gibi gayrimaddi mallarda, gazete ve dergi teslimine ilişkin sözleşmelerde, cayma hakkı süresi sona ermeden önce alıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan sözleşmelerde, cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, ses ve görüntü kayıtları, DVD, VCD, CD ve kasetler , piller, bilgisayar sarf malzemelerinde vb. ürünlerde cayma hakkının kullanılması ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Tüketicinin istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 6 – DİĞER HÜKÜMLER

 1. 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz. Satışa konu ürünler çocuklara yönelik olsa da, bu ürünlerin satışı ancak yetişkinlere yapılmaktadır.
 2. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.
 3. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 4. ALICI, satıcıdan satın almış olduğu iş bu sözleşme konusu ürünleri kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, kiraya veremez, satamaz, ticari hiçbir amaçla kullanmaz.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

“İş bu sözleşmenin bir nüshasını aldım”

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ :

UBY Teknoloji ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra satıcı olarak anılacaktır.) Güniz Sokak No:22/3 Ankara Telefon: 0312 467 17 80 E-posta:info@halilhilmizade.com.tr

ALICI BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı : (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.) Adresi: Telefon: E-posta:

Bir tarafta SATICI, diğer tarafta ALICI aşağıdaki konularda tam bir mutabakata vararak, iş bu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

MADDE 2 – KONU

ALICI’nın, SATICI’ya ait www.halilhilmizade.com.tr alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması iş bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) yukarıda belirtildiği gibidir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

 1. ALICI, SATICI ‘ya ait www.halilhilmizade.com.tr alan adlı internet sitesinde Madde 2’de yer alan sözleşme konusu ürünün veya ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil olmak üzere Türk Lirası satış fiyatı, teslim masrafları, fiyat dahil taahütlerin geçerlilik süresi, sözleşme konusu sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet edimini oluşturması halinde sözleşmenin asgari süresi, ödeme şekli, teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri, cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına, ve alıcının şikayet ve itirazları konusunda başvuruların Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi ve satın almaya ilişkin onayı verdiğini gayrıkabilirücu kabul ve beyan eder.
 2.  Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.
 3.  Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 4.  SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 5.  Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 6.  Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
 7.  SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
 8.  İş bu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

Alıcı yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir. Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Satıcı veya sağlayıcının 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, cayma hakkı süresi üç aydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 6ncı maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin, üç aylık süre içerisinde yerine getirilmesi halinde, yukarıda belirtilen yedi günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadenin imkansızlaşması alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa alıcının satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmetler, internet sitesi üzerinden satın alınan elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile alıcıya anında teslim edilen e-kitap ,mp3 gibi gayrimaddi mallarda, gazete ve dergi teslimine ilişkin sözleşmelerde, cayma hakkı süresi sona ermeden önce alıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan sözleşmelerde, cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, ses ve görüntü kayıtları, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, bilgisayar sarf malzemelerinde vb. ürünlerde cayma hakkının kullanılması ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Tüketicinin istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 6- DİĞER HÜKÜMLER

 1.  18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz. Satışa konu ürünler çocuklara yönelik olsa da, bu ürünlerin satışı ancak yetişkinlere yapılmaktadır.
 2.  Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir
 3.  Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 4.  ALICI, satıcıdan satın almış olduğu iş bu sözleşme konusu ürünleri kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, kiraya veremez, satamaz, ticari hiçbir amaçla kullanmaz.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

“İş bu sözleşmenin bir nüshasını aldım”